Phát triển bền vững: Neovia cam kết giảm thiểu đến mức tốt nhất các tác động đến môi trường từ các hoạt động sản xuất lẫn thương mại, thông qua các giải pháp công nghệ và sáng tạo tầm cỡ quốc tế.