Để đáp ứng yêu cầu của xã hội cũng như các quy định của chính phủ, Neovia phát triển và thương mại hóa những giải pháp toàn diện nhằm thay thế thuốc bằng các chất dinh dưỡng bổ sung.