Royal horseĐộ ẩm (max) 13%
Đạm (min) 11,5%
Năng lượng trao đổi (min) 2.400 kcal/kg
Xơ thô (max) 17%
Canxi (min – max) 1,4 – 1,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,7%
Lysin tổng số (min) 0,45%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,3%

S100

Thức ăn hỗn hợp cho ngựa

Độ ẩm (max) 13%
Đạm (min) 13,5%
Năng lượng trao đổi (min) 2.800kcal/kg
Xơ thô (max) 11%
Canxi (min – max) 1,3 – 1,5%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 0,8%
Lysin tổng số (min) 0,6%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,4%

H200

Thức ăn hỗn hợp cho ngựa đua

Độ ẩm (max) 13%
Đạm (min) 20,5%
Năng lượng trao đổi (min) 2.500kcal/kg
Xơ thô (max) 12%
Canxi (min – max) 2,1 – 2,4%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 0,8%
Lysin tổng số (min) 1,0%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,65%

C200

Thức ăn đậm đặc cho ngựa

Độ ẩm (max) 13%
Đạm (min) 16%
Năng lượng trao đổi (min) 2.700kcal/kg
Xơ thô (max) 12%
Canxi (min – max) 1,0 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 0,8%
Lysin tổng số (min) 0,74%
Methionine & cystine tổng số (min) 0,45%

B100

Thức ăn cho ngựa giống