Nutrilis PĐộ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 44,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 42,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 4.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 3,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 2,6%
Methionine & Cystine tổng số (min) 1,4 %

NUTRILIS P1

Thức ăn dạng viên nổi cho cá biển
giai đoạn từ 5 – 10gr / con

Độ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 44,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 42,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 4.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 3,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 2,6%
Methionine & Cystine tổng số (min) 1,4 %

NUTRILIS P2

Thức ăn dạng viên nổi cho cá biển
giai đoạn từ 10 – 50gr / con

Độ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 43,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 41,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 4.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 3,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 2,6%
Methionine & Cystine tổng số (min) 1,3 %

NUTRILIS P3

Thức ăn dạng viên nổi cho cá biển
giai đoạn từ 50 – 150gr / con

Độ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 43,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 41,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 4.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 3,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 2,6%
Methionine & Cystine tổng số (min) 1,3 %

NUTRILIS P4

Thức ăn dạng viên nổi cho cá biển
giai đoạn từ 150 – 400gr / con

Độ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 43,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 41,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 4.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 3,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 2,6%
Methionine & Cystine tổng số (min) 1,3 %

NUTRILIS P5

Thức ăn dạng viên nổi cho cá biển
giai đoạn từ 400 – 1000gr / con

Độ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 43,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 41,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 4.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 3,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 2,6%
Methionine & Cystine tổng số (min) 1,3 %

NUTRILIS P6

Thức ăn dạng viên nổi cho cá biển
giai đoạn > 1000gr / con