Thức ăn vịtĐộ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 19,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.850 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 4,0 – 4,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,0%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,85%

Cf7090

Thức ăn hỗn hợp cho Vịt đẻ giống

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 19,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.700 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 3,0 – 4,5%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,9%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,8%

Cf7070

Thức ăn hỗn hợp cho Vịt đẻ
siêu trứng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 14,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.800 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,0%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,8%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%

Cf7060

Thức ăn hỗn hợp cho Vịt đẻ
hậu bị từ 10 – 25 tuần tuổi

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 17,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 5,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,8%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,65%

Cf7040

Thức ăn hỗn hợp cho Vịt thịt
từ 22 ngày tuổi – xuất chuồng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 20,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.900 kcal/kg
Xơ thô (max) 4,0%
Canxi (min – max) 0,9 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,8%

Cf7020

Thức ăn hỗn hợp cho Vịt
từ 1 – 21 ngày tuổi