Trà Vinh: Xây dựng mô hình nuôi gà sinh sản theo hướng an toàn sinh học

Bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông năm 2016, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Trà Vinh tiến hành triển khai mô hình nuôi gà sinh sản theo hướng an toàn sinh học tại 2 huyện Tiểu Cần và Càng Long.

Mô hình chuyển giao cho người chăn nuôi kiến thức về chăn nuôi gà an toàn sinh học, biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường nhằm từng bước thay đổi quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học kết hợp bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động cung cấp nguồn con giống chất lượng tại địa phương.

nuoi-ga-de

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Trà Vinh vừa chuyển giao 2.000 gà con (01 ngày tuổi), giống gà Ri Khánh Hòa, cho 04 hộ tại hai xã Nhị Long (Càng Long), Tập Ngãi (Tiểu Cần) nuôi trên nền đệm lót sinh học.

Được biết, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% tiền mua con giống, 30% thức ăn và các khoản chi phí tập huấn, hội thảo và tham quan học tập. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi.

Theo KTNT