Cải tiến là chiến lược chủ đạo và xuyên suốt của công ty. Các giải pháp sáng tạo được nghiên cứu và ứng dụng từ quá trình sản xuất đến lúc cung ứng sản phẩm và dịch vụ ra thị trường.