Nanolis CĐộ ẩm (max) 12,0 %
Đạm thô (min) 58,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 55,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 5.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 1,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 3,2%
Methionine & Cystine tổng số (min) 2,0 %

NANOLIS C0

Thức ăn dạng viên cho cá giống cá biển
(Cá Chẽm) giai đoạn < 0.5gr / con

Độ ẩm (max) 14,0 %
Đạm thô (min) 58,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 55,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 5.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 1,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 3,2%
Methionine & Cystine tổng số (min) 2,0 %

NANOLIS C1

Thức ăn dạng viên cho cá giống cá biển
(Cá Chẽm) giai đoạn từ 2 – 8gr / con

Độ ẩm (max) 15,0 %
Đạm thô (min) 58,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 55,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 5.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 1,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 3,2%
Methionine & Cystine tổng số (min) 2,0 %

NANOLIS C2

Thức ăn dạng viên cho cá giống cá biển
(Cá Chẽm) giai đoạn > 8gr / con

Độ ẩm (max) 13,0 %
Đạm thô (min) 58,0 %
Đạm tiêu hóa (min) 55,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 5.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 1,0 %
Canxi (min – max) 2,5 – 3,5 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,5 – 2,5 %
Lysin tổng số (min) 3,2%
Methionine & Cystine tổng số (min) 2,0 %

NANOLIS C1S

Thức ăn dạng viên cho cá giống cá biển
giai đoạn từ 0.5 – 2gr/con