Maximum


Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con, heo nái chửa, heo nái nuôi con, Thức ăn đậm đặc cho heo nái chửa


Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 16,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 1,0%
Lysin tổng số (min) 0,9%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,5%

MAXIMUM 118

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 14,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.900 kcal/kg
Xơ thô (max) 8,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 1,0%
Lysin tổng số (min) 0,58%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,4%

MAXIMUM 116

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái chửa

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 38,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.550 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 5,0 – 5,8%
Phốt pho tổng số (min – max) 2,0 – 2,5%
Lysin tổng số (min) 2,5%
Methionine và cystine tổng số (min) 1,0%

MAXIMUM 18

Thức ăn đậm đặc cho heo nái nuôi con

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 36,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.300 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 5,5 – 6,5%
Phốt pho tổng số (min – max) 2,0 – 2,5%
Lysin tổng số (min) 1,7%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,9%

MAXIMUM 16

Thức ăn đậm đặc cho heo nái chửa