Boss


Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt


Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 18,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 4,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%

BOSS 110 Z

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt
từ 20kg – 40kg

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 14,5%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,78%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,5%

BOSS 114

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt
từ 60 kg – xuất chuồng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 16,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,9%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,55%

BOSS 112

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt
từ 30 kg – 60 kg

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 18,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 4,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%

BOSS 110

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt
từ 15 kg – 30 kg

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 40,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.750 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0 %
Canxi (min – max) 3,5 – 4,8 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,0 – 1,5%
Lysin tổng số (min) 3,2 %
Methionine và cystine tổng số (min) 1,2 %

BOSS 1

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt
từ 15 kg – xuất chuồng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 46,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.950 kcal/kg
Xơ thô (max) 5,0%
Canxi (min – max) 3,5 – 4,8 %
Phốt pho tổng số (min – max) 1,0 – 1,5%
Lysin tổng số (min) 3,45%
Methionine và cystine tổng số (min) 1,3%

BOSS 9999

Thức ăn siêu đậm đặc cho heo thịt
từ sau cai sữa – xuất chuồng