Thức ăn HeoĐộ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 40,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.750 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 3,5 – 4,8%
Phốt pho tổng số (min – max) 1,0 – 1,5%
Lysin tổng số (min) 3,2%
Methionine và cystine tổng số (min) 1,2%

Cf100

Thức ăn đậm đặc cho Heo thịt
từ 15kg – xuất chuồng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 36,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.300 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 5,5 – 6,5%
Phốt pho tổng số (min – max) 2,0 – 2,5%
Lysin tổng số (min) 1,7%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,9%

Cf600

Thức ăn đậm đặc cho Heo nái mang thai

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 38,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.550 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 5,0 – 5,8%
Phốt pho tổng số (min – max) 2,0 – 2,5%
Lysin tổng số (min) 2,5%
Methionine và cystine tổng số (min) 1,0%

Cf800

Thức ăn đậm đặc cho Heo nái nuôi con

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 46,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.950 kcal/kg
Xơ thô (max) 5,0%
Canxi (min – max) 3,5 – 4,8%
Phốt pho tổng số (min – max) 1,0 – 1,5%
Lysin tổng số (min) 3,45%
Methionine và cystine tổng số (min) 1,3%

Cf900

Thức ăn đậm đặc cho Heo thịt
từ cai sữa – xuất chuồng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 18,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 4,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%

Cf1530

Thức ăn hỗn hợp cho Heo thịt
từ 15kg – 30kg

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 17,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 4,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 1,1%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,6%

Cf1530z

Thức ăn hỗn hợp cho Heo thịt
từ 20kg – 40kg

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 16,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,9%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,55%

Cf3060

Thức ăn hỗn hợp cho Heo thịt
từ 30kg – 60kg

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 14,0%
Năng lượng trao đổi (min) 2.900 kcal/kg
Xơ thô (max) 8,5%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 1,0%
Lysin tổng số (min) 0,58%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,4%

Cf6060

Thức ăn hỗn hợp cho Heo nái mang thai

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 14,5%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 7,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,5 – 0,9%
Lysin tổng số (min) 0,78%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,5%

Cf6090

Thức ăn hỗn hợp cho Heo thịt
từ 60kg – xuất chuồng

Độ ẩm (max) 13,0%
Protein thô (min) 16,0%
Năng lượng trao đổi (min) 3.000 kcal/kg
Xơ thô (max) 6,0%
Canxi (min – max) 0,8 – 1,2%
Phốt pho tổng số (min – max) 0,6 – 1,0%
Lysin tổng số (min) 0,9%
Methionine và cystine tổng số (min) 0,5%

Cf8080

Thức ăn hỗn hợp cho Heo nái nuôi con